Onze leveringsvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van Edufocus juni 2016

1. Definities

Edufocus: educatieve uitgeverij (hierna Edufocus), gevestigd aan de Hamerstraat 10, 7556MZ te Hengelo

Afnemer: degene die via de website van Edufocus aankopen doet van één of meer producten of diensten.

2. Toepasselijkheid

De verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Edufocus. Door de Afnemer gehanteerde algemene of andere voorwaarden – waaronder mede inkoopvoorwaarden worden verstaan – worden door Edufocus uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.

3.Aanbod, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen in de website van Edufocus  zijn vrijblijvend. Een aanbod in de website kan door Edufocus  binnen twee werkdagen na ontvangst van een bestelling van Afnemer worden herroepen, in welk geval er geen overeenkomst tot stand komt.

3.2. De overeenkomst komt tot stand door een bestelling van Afnemer via de website en schriftelijke aanvaarding (per e-mail of anderszins) van deze bestelling door Edufocus.

3.3. Indien ten aanzien van een product in de website, of naar aanleiding van een bestelling via de internetlocatie, wordt vermeld dat dit “onder voorwaarden” wordt aangeboden of anderszins door Edufocus wordt vermeld dat voor bestelling daarvan nadere informatie(-uitwisseling) nodig is, wordt bedoeld dat het aanbod geacht te zijn gedaan onder het voorbehoud, en komt de overeenkomst pas tot stand op het moment, dat Afnemer die nadere voorwaarde(n) aanvaardt en/of de verlangde informatie naar tevredenheid van Edufocus  verstrekt. Indien en voor zover in een dergelijk geval de overeenkomst uiteindelijk tot stand komt tussen Afnemer en een derde (uitgeverij), zijn deze algemene voorwaarden daarop onverkort van toepassing met dien verstande dat voor Edufocus de naam van de bedoelde derde moet worden gelezen, een en ander behoudens voor zover tussen de derde en Afnemer de algemene voorwaarden van die derde toepasselijk zijn geworden.

3.4. Ter zake van gewisselde communicatie en gedane bestellingen, leveringen en betalingen worden de systemen en administratie van Edufocus geacht een juiste weergave hiervan te bevatten, behoudens bewijs van het tegendeel door Afnemer.

3.5 Gegevens die Afnemer in het kader van een bestelling in de website opgeeft kunnen worden opgenomen in een persoonsregistratie in de zin van de toepasselijke wetgeving. Voor zover Afnemer constateert dat gegevens over hem niet juist zijn zal hij Edufocus daarvan in kennis stellen.

4. Prijzen en tarieven

4.1. Levering van producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de website vermelde prijzen en tarieven. Prijzen die door Edufocus een andere wijze dan op de website zijn afgesproken of kenbaar gemaakt binden Edufocus niet voor producten die via de website worden besteld, tenzij dat tussen Edufocus en Afnemer schriftelijk uitdrukkelijk anders is afgesproken.

4.2. Alle door Edufocus  gehanteerde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en exclusief eventuele ander van overheidsweg opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, montage-, transport-of verzendkosten.

4.3. Edufocus  behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de website worden vermeld.

5. Facturering en betaling

5.1. Betaling door Afnemer dient te geschieden via (vooruit)betaling, daarbij alleen gebruikmakend van de door Edufocus aangeboden betaalmethodes.

5.2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Edufocus is het Afnemer niet toegestaan enige betalingsverplichting jegens Edufocus te verrekenen met een vordering van Afnemer op Edufocus, uit welke hoofde dan ook.

6. Aflevering, leveringstermijnen

6.1. Bestelde producten worden aan Afnemer geleverd door aflevering. Onder “aflevering” wordt in deze voorwaarden verstaan: bezorging van de goederen aan het daartoe door Afnemer opgegeven adres dan wel, indien de goederen daar niet in ontvangst genomen of in een postbus achtergelaten kunnen worden, achterlating aan dat adres van een schriftelijke mededeling waarin wordt vermeld hoe geadresseerde in het bezit van de goederen kan komen. De goederen zijn voor risico van Afnemer vanaf het moment van aflevering.

Digitale producten worden producten worden niet fysiek afgeleverd. Aflevering zal plaatsvinden op de bij het product beschreven wijze.

6.2. Edufocus streeft er naar bestelde producten aan Afnemers in Nederland af te (doen) leveren binnen vijf werkdagen na totstandkoming van de overeenkomst. Deze termijn is slechts een indicatie en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

7. Overmacht

Onder overmacht voor Edufocus wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die niet te wijten is aan de schuld van Edufocus noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of die het gevolg is van het feit dat een door Afnemer besteld product tijdelijk bij Edufocus of haar toeleverancier niet meer voorradig is.

8. Reclames en klachten; retourzendingen

8.1. Afnemer dient klachten over de geleverde producten binnen één week na aflevering schriftelijk en met duidelijke omschrijving van de klachten aan Edufocus mee te delen (support@edu-focus.nl). Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Edufocus ter zake van gebreken in geleverde producten en/of diensten.

8.2 Afnemer is gerechtigd binnen 14 werkdagen een product aan Edufocus retour te zenden met uitzondering van licenties en producten die speciaal voor Afnemer op maat gemaakt zijn. Afnemer is verplicht retour te zenden producten in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij een retourzending schriftelijk de reden daarvan mee te delen. Na ontvangst van de retour gezonden producten zal Edufocus  binnen 30 dagen het betaalde bedrag terug betalen.

9. Eigendomsvoorbehoud

Edufocus behoudt zich de eigendom van alle door haar aan Afnemer geleverde (roerende) zaken voor totdat Afnemer volledig heeft voldaan aan al zijn verplichtingen jegens Edufocus uit hoofde van enige overeenkomst tot levering van boeken of andere producten, verplichtingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen. Afnemer is gerechtigd binnen 14 werkdagen een product aan Edufocus retour te zenden met uitzondering van producten die speciaal voor  de afnemer op maat gemaakt zijn.

10. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

Het is Afnemer niet toegestaan (en dit geldt zonodig in aanvulling op auteurs-of naburige rechten van Edufocus) om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Edufocus enig door Edufocus aan Afnemer geleverd en/of ter beschikking gesteld boek of elektronisch product, geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen of (verveelvoudigingen daarvan) openbaar te maken indien dat geschiedt (I) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling (II) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (III) voor het overnemen in dag-, nieuws-of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm) of in een uitzending van een radio-of televisieprogramma, een en ander tenzij in deze Verkoopvoorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

11. Aansprakelijkheid van Edufocus en vrijwaring

11.1. De aanwezigheid van een gebrek geeft Afnemer nimmer recht tot opschorting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot het product.

11.2. De totale aansprakelijkheid van Edufocus wegens toerekenbare tekortkoming in de verplichting tot levering van enige prestatie is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de voor die prestatie bedongen prijs (exclusief BTW). Indien de overeenkomst (hoofdzakelijk) een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) bedongen voor één kalenderjaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade per jaar echter meer bedragen dan € 500,= (zegge: vijfhonderd euro).

11.3 Aansprakelijkheid van Edufocus  voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 11.2. is uitgesloten.

12. Beëindiging van de overeenkomst

Edufocus heeft het recht de overeenkomst met Afnemer met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien: -Afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting; -aan Afnemer (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard; -Afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Edufocus ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.

13. Toepasselijkheid recht en geschillen

13.1 Op elke door Edufocus  met Afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen, die behoren bij de door Edufocus met de Afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

14. Diversen

Edufocus is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen uit de met Afnemer gesloten overeenkomst(en) over te dragen aan dochter-en/of groepsmaatschappijen als bedoeld in artikel 24a en 24b Boek 2 BW dan wel aan rechtsopvolgers, door welke overdracht Edufocus uit haar verplichtingen jegens Afnemer zal zijn ontslagen. Afnemer is verplicht op eerste verzoek van Edufocus alle voor bedoelde overdracht noodzakelijke medewerking te verlenen.

Disclaimer

Edufocus is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Edufocus geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Edufocus en haar personeel.